Choď na obsah Choď na menu
 


Úradné oznamy

podpisove_logo       Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj:      +TS_10_Presovsky_kraj-1.pdf             zverejnené 21.10.2020

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných v celej SR vzhľadom na nepriaznivý vývoj Afrického moru ošípaných       Africký mor ošípaných - info z 12.10.2020.pdf       zverejnené 13.10.2020

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 6_2020.pdf      zverejnené 05.10.2020

 

 podpisove_logo       Zverejnenie regionálnej tlačovej správy k SODB (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) za Prešovský kraj:       Tlačová správa Prešovský kraj SODB.pdf         zverejnené 24.09.2020

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa  Parcela č.444 -.pdf          zverejnené 11.09.2020

 

Zverejnené oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 03.09.2020 ohľadom zvýšeného odberu vody, ohľadom udržiavania si svojich pozemkov, ohľadom stavby premostenia kanálov a ohľadom držania psov.     Oznámenie - web.pdf          zverejnené 03.09.2020

 

K nahliadnutiu "Zadanie Územného plánu obce Ľubiša"        Zadanie-UPN-Ľubiša-PDF-2020-08-05-2.pdf     zverejnené 25.08.2020  

Prieskumy a rozbory k ÚP       1 - Komplexné usporiadanie a problémový výkres M5000.pdf,     1a - Širšie vzťahy M25000.pdf,   2 - Krajinno-ekologický plán M5000.pdf,   3 - Technické vybavenie obce M5000.pdf,   Sprievodná správa PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf,   Tabuľky PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf

 

Verejná vyhláška - Pozvánka na prerokovanie návrhu "Zadania Územného plánu obce Ľubiša" - pre občanov obce    Pozvanka na prerokovanie Zadania_Lubisa Verejnost.pdf        zverejnené 25.08.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo       Pozvánka 5_2020.pdf         zverejnené 19.08.2020

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných a nezakladanie nového chovu do odvolania        List obciam - nepriaznivá nákazová situácia AMO.pdf         zverejnené 18.08.2020

 

podpisove_logo     Regionálna tlačová správa k SODB - ščítaniu obyvateľov, domov a bytov za Prešovský kraj    TS_Prešovský kraj.pdf       zverejnené 11.08.2020

 

ŽSR informuje o výluke 11.08.2020      výluka Koškovce-Udavské 11.8.2020.pdf        zverejnené 07.08.2020

 

Ľubiša - Plán KČ na 2. polrok 2020.pdf          zverejnené 03.08.2020

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - SATLAN - líniová stavba "Opto-telekomunikačné vedenie pre obec Ľubiša - I.etapa"        Ver. vyhláška - Úz. konanie - Satlan-1.pdf          zverejnené 27.07.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo:     Pozvánka 4_2020.pdf         zverejnené 16.07.2020

 

Africký mor ošípaných- info na web 14.7.2020.pdf          zverejnené 14.07.2020

 

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP oznamuje začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny "Regionálneho systému ekologickej stability okresu Humenné". Do dokumentácie RÚSES okresu Humenné je možné nahliadnuť na okr. úrade v Humennom v úradných hodinách každý pracovný deň. Toto oznámenie a dokumentácia je zverejnená aj na webovom sídle Okresného úradu Humenné   http://minv.sk/?RUSES .  Obec je povinná informovať verejnosť verejnou vyhláškou - je zverejnená na úradnej tabuli obce.              zverejnené 30.06.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo:       Pozvánka 3_2020.pdf          zverejnené 26.06.2020

 

Oznamujeme verejnosti, že sme zverejnili Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027". Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši v pracovných dňoch počas úradných hodín pre verejnosť. Ozn. o strat.dokumente - (Ver.vodovody)OÚ Prešov.pdf        oznamenie-sea-informacia--1.pdf          zverejnené 23.06.2020

 

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze: Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja        zverejnené 22.06.2020

 

Verejná vyhláška_VSD - orez drevín.pdf          zverejnené 12.06.2020

 

02_Informacia pre verejnost_SEA-1.pdf         Územný plán obce Ľubiša - informácia o strategickom dokumente - zverejnené 08.06.2020

 

Výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra.pdf          zverejnené 08.06.2020

 

V nedeľu 10.05.2020 bude sv.omša v Ľubiši o 11:00 hod. Je potrebné dodržiavať aktuálne usmernenia uvedené v nasledujúcom odkaze: Usmernenia k aktuálnej situácii pre farnosť Sv. Michala archan.pdf          zverejnené 07.05.2020

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru.pdf       zverejnené 06.05.2020

 

výluka Koškovce-Udavské 6.5.2020.pdf       zverejnené 30.04.2020

 

Zápis detí do MŠ      MŠ - Zápis.pdf        zverejnené 28.04.2020

 

Pozvánka 2_2020.pdf       zverejnené 27.04.2020

 

Zverejnenie verejnej vyhlášky - OZNAM o začatí obstarávania: "Územného plánu obce Ľubiša". Prosíme občanov, aby svoje námety, pripomienky a podnety zasielali písomne na adresu obecného úradu, alebo meilom (konkrétne je to uvedené vo verejnej vyhláške) do 30 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia                                                                                                            Verejná vyhláška.pdf            zverejnené 20.04.2020      Mapka ohlasenie1.pdf

 

Čas Zvýš.neb.požiarov - 4. 2020-1 -HaZZ.pdf       zverejnené 07.04.2020

Zákaz vypaľovania 2020.pdf              zverejnené 31.03.2020

Výluka Koškovce-Udavské 25.-26.2.2020.pdf           zverejnené 20.02.2020

VSD - Manuál k Mimoriadnym situáciám.pdf             zverejnené 20.02.2020

Oznámenie o začatí konania - V.Ladičkovce - výrub stromov.pdf           zverejnené 20.02.2020

Centrum ochrany občanov spotrebiteľov.pdf           zverejnené 19.02.2020

 

KamPO webbaner_300x300.jpg          zverejnené 18.02.2020

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydáva v týchto dňoch brožúru KamPO základnej? Ide o informačno-študijný materiál určený žiakom 9. ročníkov základných škôl nášho kraja, ktorí aktuálne stoja pred otázkou, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť.

Príloha č.2_Brožúra KAMPO.pdf,         Príloha č.3 _Plagát-1 KAMPO.pdf

 

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU                         zverejnené 22.01.2020
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA:
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/301994?uid=d714b68a2ca876b5f38a0a2623a12218f1e8c0c7

Oznámenie o zač. konania - súhlas na výrub drevín - Vyšné Ladič.pdf

Pozvánka na OZ 01_2020.pdf

Oznam od Region. veterinárnej a potr. správy.pdf

Harmonogram KO 2020.pdf

Plán kontrolnej činnosti na 1_2020.pdf

Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín.pdf

Oznam - Chráňme svoje majetky.pdf