Choď na obsah Choď na menu
 


Verejné priestranstvo

logo-projekt.png

 

Názov projektu: Úprava verejného priestranstva v obci Ľubiša

 

Cieľ a popis projektu: Cieľom realizácie  projektu  je zlepšenie základnej infraštruktúry obce v podobe verejných priestranstiev a tým aj:

  • zvýšenie úrovne základných služieb obce obyvateľom,
  • vytvorenie funkčného verejného priestranstva v centrálnej časti obce
  • zlepšenie vzhľadu obce,
  • pozitívne ovplyvnenie sociálnej situácie obyvateľov obce o.i. zohľadnením sociálneho aspektu pri obstarávaním dodávateľa stavebných prác,
  • podpora marginalizovaných skupín v obci,
  • celkový rozvoj obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci.

                                                                        

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Číslo Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Ľubiša

Sídlo:  067 11 Ľubiša 129

Miesto realizácie projektu: Obec Ľubiša            

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu : 38 808,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 38 808,00 EUR

 

 

 

Príspevky

Úprava verejného priestranstva v obci Ľubiša - dokumenty a zmluvy

29. 3. 2018