Choď na obsah Choď na menu
 


Rekonštrukcia chodníkov

logo-projekt.png

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša

 

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie komunikácie, ktorou sa zlepší dopravná prístupnosť centra obce. Oddelením pohybu peších a vozidiel sa zabezpečí zníženie nehodovosti a komfort pohybu obyvateľov ulice ale aj tranzitujúcich peších.  Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Číslo Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Ľubiša

Sídlo:  067 11 Ľubiša 129

Miesto realizácie projektu: Obec Ľubiša            

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu : 93.786,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 93.786,00  EUR

z toho prostriedky EPFRV: 70.339,50 EUR

           prostriedky ŠR SR: 23.446,50 EUR

 

 

 

Príspevky

Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša - dokumenty a zmluvy

31. 5. 2018