Choď na obsah Choď na menu
 


Doklady k územnému plánu

K nahliadnutiu výkresy so zapracovanými pripomienkami:   v.02 Komplexné priestorové usporiadanie.pdf,    v.03 Dopravné vybavenie.pdf    ,  v.04a Tech.vybavenie - Energetika a spoje.pdf   , v.04b Tech.vybavenie - Vodné hospodárstvo.pdf    , v.05 Perspektívne použitie PPF a LPF.pdf   ,  v.06 Ochrana prírody, tvorba krajiny a ÚSES.pdf   ,

 

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu:        Oznámenie o verejnom prerokovaní správy....pdf                 zverejnené 03.08.2021

Oznámenie pre verejnosť:        02_Informacia pre verejnost_SEA-2.pdf       zverejnené 07.07.2021                      Zvesenie dňa 28.07.2021         

 Inf. o strat. dokumente - sken.pdf              zverejnené 29.07.2021

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu:     Sprava o hodnotení ÚPD - ÚPNO Ľubiša 06-2021.pdf      zverejnené 28.06.2021

 

Verejná vyhláška:        Oznámenie prerokovanie Návrhu_Ľubiša - Verejnosť.pdf                  zverejnené 11.06.2021                         zvesené 15.07.2021

Ver. vyhláška - zvesenie sken..pdf          zverejnené 16.07.2021

Návrh Územného plánu obce Ľubiša      zverejnené 11.06.2021

Tabuľková časť:    T.č.1,2,3,4 - Využitie PP a LP.pdf,    T.č.5,6,7,8,9 - Urbanizmus.pdf,     T.č.10 - Funkčné využitie územia.pdf

Textová časť:   Schéma Záväznej časti ÚPN.pdf,    Sprievodná správa.pdf,    Vyhodnotenie použitia PP a LP.pdf,    Záväzná časť ÚPN.pdf                              

Výkresová časť:  01.pdf  , 02.pdf   , 03.pdf   , 04a.pdf   , 04b.pdf   , 05.pdf   , 06.pdf   , 07.pdf

                            

 

 

Čistopis "Zadanie Územného plánu obce Ľubiša"         Čistopis-Zadanie-UPN-Ľubiša-11-2020.pdf

Skenovaná 1.strana Zadania UPN obce Ľubiša - s pečiatkou          1. strana Zadania ÚP.pdf

 

 

K nahliadnutiu návrh: "Zadanie Územného plánu obce Ľubiša"     Zadanie-UPN-Ľubiša-PDF-2020-08-05-2.pdf

Prieskumy a rozbory k ÚP :         1 - Komplexné usporiadanie a problémový výkres M5000.pdf,    1a - Širšie vzťahy M25000.pdf,    2 - Krajinno-ekologický plán M5000.pdf,   3 - Technické vybavenie obce M5000.pdf,   Sprievodná správa PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf,   Tabuľky PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf